rinok2020_01.jpg
rinok2020_02.jpg
rinok03.jpg
bg2020_01.jpg
divadlo01.jpg
divadlo02.jpg
puncobranie.jpg
rinok01.jpg
rinok02.jpg
bg2020_02.jpg
previous arrow
next arrow

Stanovy OZ

Článok 1

Základné informácie o združení:

 1. Názov občianskeho združenia je: UŽITOČNÍ   ĽUDIA o.z.
 2. Sídlo občianskeho združenia je : Nádražná 889/12, 95801 Partizánske
 3. Užitoční ľudia o.z. je právnická osoba, je nositeľom práv a povinností, môže nadobúdať a scudzovať majetok, uzatvárať zmluvy a byť účastníkom právnych vzťahov v plnom rozsahu vo vlastnom mene.  

 

Článok 2

Ciele združenia

 1. Cieľom občianskeho združenia je organizácia kultúrno-spoločenských, športových podujatí, organizácia koncertov, divadelných predstavení, kurzov, workshopov a iných podujatí predovšetkým v okrese Partizánske.
 2. Užitoční ľudia o.z. dobrovoľne združujú nadšencov kultúry a umenia za účelom organizovania verejno-prospešných aktivít.
 3. Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

 

Článok 3

Členstvo

 1. Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18. rokov veku a aj právnické osoby.
 2. Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia, alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 3. Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
 4. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti, alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 5. Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 6. Členovia občianskeho združenia majú právo najmä: zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.
 7. Členovia občianskeho združenia majú právo využívať informácie a služby OZ v plnom rozsahu.
 8. Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä: uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady, dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov.
 9. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi združenia sú: členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia , predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia, kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.
 2. Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne 1x ročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas.
 3. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti: volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia, volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia, schvaľuje akékoľvek zmeny stanov, schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia, schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok, rozhoduje o zániku občianskeho združenia, rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
 4. Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 4 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.
 5. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
 6. Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov.
 7. Všetci funkcionári zvolení, alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.
 8. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

 

Článok 5

Zásady hospodárenia

 1. Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným z členských príspevkov, darov, príspevkov sponzorov, grantov, dotácií, podielu dane a príjmov z vlastnej hospodárskej činnosti.
 2. O finančnom hospodárení a majetku sa vedie príslušná evidencia a rozhoduje o nich členská rada OZ Užitoční ľudia.
 3. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 4. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti členov a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. V prípade zániku OZ Užitoční ľudia rozhodne členská rada o naložení s majetkom pri dodržaní všeobecne platných právnych predpisov a stanoví likvidátora oprávneného konať v záležitostiach likvidácie.  
 3. Tieto stanovy boli vyhotovené dňa 13.3.2019 a nadobúdajú účinnosť schválením na ustanovujúcej členskej schôdzi a registráciou príslušných orgánov.
­